نیشابور
92 بازدید
تاریخ ارائه : 4/27/2014 7:56:00 AM
موضوع: تاریخ و سیره

ـ تاریخ نیشابور، حاکم نیشابوری، به اهتمام ریچارد. ن. فرای، فرهنگ ایران زمین السیاق لتاریخ نیسابور تاربخ نیشابور، از لارنس لاکهارت، ترجمه دکتر عباس سعیدی تاریخ نیشابور، علی مؤید ثابتی، تهران، ۱۳۵۵ سرزمینهای خلافت‌شرقی، لسترنج فریدون جنیدی. زندگی و مهاجرت نژاد آریا (بر اساس روایات ایرانی). نیشابور: بلخ, 1358. الـحـرکـة الـعـلـمـیـة فی نـیـسـابـور، من الـقـرن الـثـالـث الـهـجـری الی الـقـرن الـخـامـس الـهـجـری، نوشته أدیـل سـلـیـمـان مـحـمـود وهـیـبـی معجم البلدان از یاقوت حموی ذیل واژه کلمه «نیسابور» نیشابور شهر فیروزه، فریدون گرایلی بایمت اف، لقمان، «گلزار وصل است سیران ما: جستاری درباره پیوندهای فرهنگی خجند و نیشابور»، ماهنامه کیهان فرهنگی، شماره ۲۳۷، تیر ۱۳۸۵، صص ۴۳-۴۵ فرهنگ اساطیر ایرانی، ص.۴۱۸ جغرافیای تاریخی سرزمینهای خلافت شرقی، ۱۳۶۴، ص ۴۰۸ تاریخ تحلیلی اسلام تا پایان امویان، ص ۱۰۱ فتوح البلدان، ص ۱۵۹ سرمه چشم نیشابور، از محمد پروانه تاریخ نیشابور، ثابتی، ص۲۱۱; تاریخ نیشابور، لاکهارت، مجله دانشکده ادبیات، ص ۳۴۸.«سفرنامه کلاویخو»، ترجمه مسعود رجب نیا، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب،۱۳۴۴. ص ۱۸۸-۱۹۱ هفته نامه صبح نیشابور، اولین شماره سال ۱۳۷۷