مصلحت‌اندیشی قرآن کریم در اِخبار
38 بازدید
محل نشر: قرآن‌شناخت، شمارة 11، بهار و تابستان 1392
نقش: نویسنده
سال نشر: 1392
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
نوشتار حاضر با هدف پاسخ به بخشی از شبهات راجع به وجود اِخبارهای خلاف واقع در قرآن کریم، به روش تفسیر موضوعی به این مسئله می‌پردازد که آیا امکان دارد قرآن به هدف تأمین مصلحت هدایت مردم یا به هدف دیگر، در اِخبارهای خود خلاف را خبر داده و، اصطلاحاً مصلحت‌اندیشانه عمل کرده باشد؟ این مصلحت‌اندیشی مذموم، مستقیماً موضوعی قرآن نیست، اما می‌توان به ضمیمة کاوش در معنای لغوی و اصطلاحی مصلحت، نظر قرآن نسبت به آن را از مضامین برخی آیات، برگرفت. ریشة لغوی مصلحت‌اندیشی بار معنایی مثبت دارد اما این واژه گاهی، معنایی منفی نیز می‌یابد. برای یافتن پاسخ قرآنی به این سؤال، دو مسیر پیموده می‌شود: بررسی آیات شامل اوصاف، کارکردها و اهداف قرآن کریم؛ کاوش آیات بیانگر اوصاف و مقاصد خداوند به عنوان ماتن قرآن. حاصل تحقیق ما این است که قرآن، عوامل و نشانه‌های مصلحت‌اندیشی مذموم را ندارد. کلیدواژه‌ها: مصلحت‌اندیشی، اِخبار، قرآن، اوصاف قرآن، اهداف قرآن، اوصاف خداوند، اهداف خداوند.